نازلی تحویلی

نازلی تحویلی سال ۱۳۵۹ در تهران متولد شد و تحصیلاتش را در رشتۀ گرافیک به پایان

رساند. کار تصویرسازی را به طور جدی از ۱۳۸۲ با مجلات کوشش و سروش نوجوان

آغاز کرد و در همان سال، اولین کتابش (آتاسای) منتشر شد و تا به امروز با ناشران مختلف

داخلی و خارجی به عنوان تصویرگر و ناظر هنری همکاری داشته است.