آزمون پرلزدر عصر حاضر همگام با توسعه زندگي شهرنشيني و دسترسي آسان به وسايل ارتباطي و سرگرمي هاي متعدد امروزي، عادت به مطالعه به مرور زمان در ميان فرزندان ما کمرنگ تر مي شود. در چنين شرايطي فرصت مطالعه ي دانش آموزان محدود به کتاب هاي درسي و خوانش سطحي خواهد بود و انگيزه اي جز کسب نمره نخواهد داشت. در حالي که مطالعه ي درست و ارزشمند بايستي سبب ايجاد توانايي درک مطلب و کسب مهارت ترکيب و تلفيق عبارات و مفاهيم در لايه هاي عميق يادگيري شود. يکي از مطالعات انجمن بين المللي ارزش يابي پيشرفت تحصيلي ( IEA ) که جهت سنجش پيشرفت سواد خواندن و مطالعه تجارب يادگيری خواندن دانش آموزان در خانه و مدرسه طرح ريزي شده است، پرلز ( PIRLS ) ناميده مي شود. اين مطالعه، سواد خواندن نوآموزان در سراسر جهان را مورد بررسي قرار مي دهد. به تعبيري ديگر از ديدگاه پرلز، سواد خواندن به معناي درک و دريافت مطلوب متن مورد مطالعه و کاربرد آن در زندگي روزمره است. انتشارات فرای علم در اجراي طرح توسعه و بهبود سواد خواندن (مدرسه ي يادگيرنده) سعي دارد که با برگزاري آزمون ها همراه با آموزش روش هاي صحيح مطالعه به دانش آموزان به اين مهم دست يابد. در اين راه دشوار همراهي معلمان و مربيان دلسوز و آگاه و همدلي اوليا سبب دلگرمي دانش آموزان بوده و در تحقق اهداف اين طرح ياريگر ما خواهد بود.


۱


۲


۳