اکرم سلیمانی

اکرم سلیمانی ایرانشاهی دارای مدرک کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران است. از فعالیت‌های ایشان می‌توان به همکاری با شورای کتاب کودک در زمینه نقد و معرفی داستان‌هایی برای کودکان و نوجوانان، مدیریت تحریریه مجله رمز زندگی، همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه‌ی تالیف داستان‌های فولکلوریک و کهن و نگارش داستان اشاره نمود.